Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

informatie voor terreineigenaren

 

Vanaf 1 januari 2022 is de aankoop van een Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over het Utrechtse Heuvelrug vignetgebied lopen.

 

Een initiatief van

Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is tot stand gekomen door de samenwerking van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paardenpaden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben we samen gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is hier het resultaat van.

Convenant

Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is tot stand gekomen door de samenwerking van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hierbij is gemeente Rhenen ook aangesloten. Samen tekenden ze het convenant,  waarin zij afspraken hebben gemaakt over de organisatie, besluitvorming en uitvoering van het vignetsysteem.

Samenwerkingsovereenkomst

Tussen de deelnemende terreineigenaren en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over hun deelname. De deelnemende terreineigenaren zijn: Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Zeist, Baarn, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, de landgoederen Eyckenstein, Remmerstein, Darthuizen, Jonge Hindrikhoeve, den Berg, Maarsbergen, Huis te Maarn, Maartensdijksebos, de Kleine Hoogstraat en het recreatieterrein RCN Het Grote Bos.

Uitvoerende partij

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is door de samenwerkende partijen aangewezen als uitvoerder en eigenaar van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het nakomen van de afspraken uit de getekende samenwerkingsovereenkomsten, de boomveiligheidssnoei, vignetbebording en het opstellen van een jaarverslag. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt het geld dat voortkomt uit de verkoop van de vignetten en zal dit geld verdelen over de deelnemende terreineigenaren.

Veelgestelde vragen & antwoorden

 • Wat houdt het vignet voor ruiters en menners in?

  Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben de samenwerkende partijen gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is hier het resultaat van.

 • Wie voert het vignet uit?

  Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is uitvoerder en eigenaar van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het dragen van zorg voor het nakomen van de afspraken uit de getekende samenwerkingsovereenkomsten, de boomveiligheidssnoei, vignetbebording en het opstellen van een jaarverslag. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt het geld dat voortkomt uit de verkoop van de vignetten en zal dit geld verdelen over de deelnemende terreineigenaren.

 • Wat krijg ik als terreineigenaar hiervoor terug als ik meedoe?

  Het ruitervignet is er om ruiters en menners zo veel mogelijk kilometer pad te kunnen aanbieden, maar ook om terreineigenaren te ontzorgen.

  Zo wordt de opbrengst van de verkoop van de ruitervignetten gebruikt om de kosten te vergoeden die terreineigenaren maken om paardenpaden in stand te houden. Als deelnemende terreineigenaar krijgt u een vergoeding. De door u te ontvangen vergoeding is opgebouwd uit een eigenaarsvergoeding en een beheer- en onderhoudsvergoeding.

  Daarnaast:

  • Heeft u de mogelijkheid het beheer en onderhoud ook gezamenlijk aan te besteden via Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Indien u daarvoor kiest ontvangt Stichting Nationaal park Utrechtse Heuvelrug de vergoeding. Deze ontvangt u dan niet zelf. U ontvangt nog wel de eigenaarsvergoeding.
  • Worden de boomveiligheidsmaatregelen centraal geregeld via Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug via een gezamenlijke aanbesteding.
  • Wordt de bebording centraal geregeld via Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor alle deelnemende terreineigenaren.

  Een klein deel van de opbrengst (ca 10%) wordt geïnvesteerd in natuurprojecten.

   

 • Hoeveel vergoeding krijg ik als ik deelneem?

  De hoogte van de vergoeding verschilt per terreineigenaar en is afhankelijk van:

  • Het aantal kilometer pad
  • Het type pad

  Wilt u weten hoeveel vergoeding u zal ontvangen? Neem dan contact op met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (info@np-utrechtseheuvelrug.nl).

  De vergoedingen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengsten van de vignetverkoop.

 • Hoe kan ik als terreineigenaar meedoen?

  Zodra u als terreineigenaar deelneemt aan het vignet voor ruiters en menners, ontvangt u een vergoeding voor het onderhoud. Dit betekent dat uw paden deel uitmaken van het vignetgebied en dat ruiters en menners met het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug welkom zijn. U sluit zich aan bij de organisaties die de samenwerkingsovereenkomst al getekend hebben en onderschrijft deze overeenkomst. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het vignet, neem dan contact op met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (info@np-utrechtseheuvelrug.nl).

 • Moet ik de paden dan ook altijd open houden of kan ik daar voorwaarden aan stellen?

  Het vignet heeft als doel de nu aanwezige paardenpaden op de terreinen van de deelnemende terreineigenaren in stand te houden. Ruiters en menners dragen door middel van aankoop van het vignet bij aan de instandhouding van deze paardenpaden. Vanzelfsprekend hebben eigenaren altijd het recht om een route of pad over die over hun terrein loopt (tijdelijk) te wijzigen of af te sluiten, bijvoorbeeld voor onderhoud, vanwege de veiligheid, of omdat het niet meer passend is.

  Daarnaast is zowel in de samenwerkingsovereenkomst als in het convenant opgenomen dat er door de gemaakte afspraken in het convenant geen openbaarheid en geen blijvende openstellingsverplichting van de paardenpaden van deelnemende terreineigenaren ontstaat. Indien partijen het recht op openbaarheid hebben, zien zij daar van af.

 • Hoe zit dat met de inzet van vrijwilligers?

  Waar het kan én door de eigenaar gewenst, kunnen gebruikers vrijwillig meewerken aan het onderhoud van de hippische paden en combipaden. Dit vergroot tevens de betrokkenheid van gebruikers bij het onderhoud en het onderlinge contact. De vertegenwoordigers van gebruikers zullen het voortouw nemen bij de coördinatie en organisatie van vrijwilligers, uiteraard altijd in overleg met de terreineigenaren. U kunt ervoor kiezen geen vrijwilligers in te zetten. De vergoeding voor het uitvoeren van het onderhoud staat hier los van, die ontvangt u in alle gevallen.

 • Hoeveel meter pad moet ik minimaal op mijn terrein hebben om mee te doen?

  Om mee te doen aan het vignetsysteem is geen minimaal aantal meter pad nodig. Iedere eigenaar met een pad voor ruiters of menners op zijn terrein kan deelnemen, ongeacht de lengte van dit pad.

 • Waar is het vignet geldig?

  Kijk op de kaart op de website ruitervignetuh.nl voor een actueel overzicht van de paardenpaden die vallen binnen het gebied van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug.

 • Voor welke periode leg ik mijn deelname aan het vignet vast?

  De samenwerkingsovereenkomst wordt in eerste instantie ondertekend voor een periode van 3 jaar (januari 2022 – december 2024). Indien het ruitervignet om wat voor reden dan ook niet langer passend is, kan de overeenkomst tussentijds opgezegd worden met een opzegtermijn van 2 maanden, ingaand per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

 • Zijn er richtlijnen voor het beheer en onderhoud van de paden?

  Indien u er voor kiest om het beheer en onderhoud zelf uit te voeren en dit niet gezamenlijk aan te besteden via Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunt u gebruikmaken van de ‘richtlijnen ruiter- en menpaden basisonderhoud Utrechtse Heuvelrug’. Dit document geeft richtlijnen weer voor het beheer en onderhoud van de ruiter- en menpaden.

  Lees hier de Richtlijnen ruiter- en menpaden basisonderhoud Utrechtse Heuvelrug (pdf).

Meer weten

Wilt u meer weten over de type vignetten en de kosten, de gebruiksvoorwaarden, of weten waar de vignetten kunnen worden besteld?

Ga naar www.ruitervignetuh.nl